ВРХОВНИ СУД СРБИЈЕ
Б Е О Г Р А Д

ИНИЦИЈАТИВНИ ОДБОР РАДИ ОСТВАРИВАЊА НАРОДНЕ ИНИЦИЈАТИВЕ
ЗА ОДРЖАВАЊЕ ПРЕВРЕМЕНИХ ИЗБОРА
ЗА СКУПШТИНУ АП ВОЈВОДИНЕ
НОВИ САД 
Војвођанских бригада 17
Тел: 021/524–080

            На основу Закона о референдуму и народној иницијативи („Службени гласник РС“ број: 48/94 и 11/98)

Ж А Л Б А

На Одлуку председника                                                                                У 2 примерка

Скупштине АП Војводине                                       

01 број: 013–1 од 16.07.2003. године

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

            Председник Скупштине АП Војводине својим актом 01број:013–1 од 16.07.2003. године обавестио је Иницијативни одбор ради остваривања Народне иницијативе за одржавање превремених избора за Скупштину АП Војводине, страна 3 став 2. ..... "нису испуњени услови да Народна иницијатива – Предлог одлуке о измени и допуни Одлуке о избору посланика у Скупштину АП Војводине буде разматрана на седници Скупштине".

            Одлука председника Скупштине и акт 01 број: 013–1 од 16.07.2003. године, који носи назив: "Обавештење о поднетој Народној иницијативи за одржавање превремених избора за Скупштину АП Војводине, са Предлогом одлуке о измени и допуни Одлуке о избору посланика у Скупштину АП Војводине", није заснована на Закону о референдуму и народној иницијативи ("СЛ гласник РС", број: 48/94, 11/98). Поред тога Одлука председника Скупштине и акт 01 број: 013–1 од 16.07.2003. године у целини је неразумљив, противречан, не садржи одлучне чињенице, постоји противречност између онога што се у разлозима одлуке – Обавештења наводи о садржини поднете Народне иницијативе и саме Народне иницијативе и исправа и докумената који прате Народну иницијативу.

            Одлуку председника Скупштине нападамо у целини из разлога битне повреде одредаба поступка, погрешно и непотпуно утврђеног чињеничног стања и због погрешне примене материјалног права.

О б р а з л о ж е њ е

            1. Народна иницијатива у свему је спроведена сагласно Закону о референдуму и народној иницијативи, што Иницијативни одбор документује:

            1.1. Одлукама грађана о покретању Народне иницијативе и образовању Иницијативног одбора ради остваривања Народне иницијативе (чл. 31 Закона)

            1.2. Иницијативни одбор је образовао посебне одборе за прикупљање потписа на појединим местима (чл. 32 Закона)

            1.3. Обавештење Скупштини АП Војводине да се прикупљају потписи за Народну иницијативу за превремене изборе за Скупштину АП Војводине и предлог Одлуке о измени и допуни Одлуке о избору посланика у Скупштину АП Војводине, достављено је Скупштини (чл.33 Закона)

            1.4. Народна иницијатива за превремене изборе за Скупштину АП Војводине и предлог Одлуке о измени и допуни Одлуке о избору посланика у Скупштину АП Војводине оверен је на свакој страници текста у броју примерака који је доставио Иницијативни одбор (чл. 33 став 2 Закона)

            1.5. Скупштина је задржала једну копију Предлога за који се прикупљају потписи (чл. 33 став 3 Закона)

            1.6. Након овере предлози нису мењани и допуњавани (чл.33 став 4 Закона)

            1.7. Прикупљање потписа пријављено је Министарству унутрашњих послова

            1.8. Листа потписника Народне иницијативе садржи све елементе утврђене Законом, састављена је на начин утврђен Законом (чл.35 Закона)

            1.9. Прикупљање потписа трајало је седам дана (чл.36 Закона)

            1.10. Није било приговора и указивања на пропусте и недостатке у поступку прикупљања потписа на Предлог обухваћен Народном иницијативом (чл.38 Закона)

            1.11. Прикупљен је довољан број потписа грађана

            1.12. Листа потписника Народне иницијативе достављена је Скупштини АП Војводине

            1.13. Све дилеме око садржаја Народне иницијативе отклоњене су оног момента када је Скупштина примила и својим печатом оверила Народну иницијативу. Дакле, од момента овере 21.05.2003. године, па све до почетка прикупљања потписа 09.06.2003. године било је времена за добронамерну интервенцију. Листа потписа предата је 19.06.2003. године, а председник Скупштине АП Војводине налази за сходно да нас о "процесним сметњама" обавести 16.07.2003. године. Све ово председник чини непосредно након одржане јулске седнице Скупштине АП Војводине. Иницијативни одбор је , а да би отклонио све неспоразуме, у циљу спровођења народне иницијативе у условима демократске политичке културе упутио акт председнику Скупштине још 12.02.2003. године. Најзначајнији предлог упућен председнику био је: "да примите овлашћене представнике Иницијативног одбора ради разматрања докумената припремљених за Народну иницијативу и оцене њихове усаглашености са скупштинским пословником ", као и утврде правила правног саобраћаја и омогући привремено коришћење функционалне просторије за рад Иницијативног одбора.

Иницијативни одбор је услед несарадње у изнетом правцу уложио огроман труд и лична средства за штампање текста Народне иницијативе, телефонске услуге, коришћење просторија, горива и др. Недопустив је игнорантски однос председника Скупштине према грађанима Војводине.

            Иницијативни одбор је ад хок тело, које образују грађани. Ово тело нема седиште, нема изворе новчаних средстава, нити буџетом обезбеђене било које видове материјалне помоћи. Одбор не може да ангажује врхунске правнике, нити да претпостави каквим све правним и политичким комбинацијама могу да се користе носиоци јавних функција, а у овом случају председник Скупштине АП Војводине. На срећу законодавац је народну иницијативу од таквог поступања заштитио опредељујући се за просту и неформалну иницијативу, тражећи да се из захтева јасно виде правци промена, односно решења о којима надлежни орган треба да одлучи. У циљу отклањања неспоразума око јасноће захтева народне иницијативе предлажемо стручну експертизу угледних правника и политиколога. Законодавац је обезбедио народној иницијативи (опет на сву срећу) и судску заштиту пред Врховним судом.

            2. Председник Скупштине у свом акту од 16.07.2003. године наводи: "Листа потписника садржи потписе више од 7.000 грађана чиме је испуњен услов из члана 39 Закона о референдуму и народној иницијативи, као и члана 31 Статута АП Војводине и члана 123 Пословника Скупштине АП Војводине, констатујем да Предлог одлуке о измени и допуни Одлуке о избору посланика у Скупштину АП Војводине није јасан јер садржи алтернативу па се из таквог предлога не види јасан правац промена које предлагач жели". Ова "констатација" је ругање демократији, омаловажавање грађана, драстична и незапамћена злоупотреба положаја председника Скупштине АП Војводине.

            3. Облик народне иницијативе, коју наш Закон о референдуму и народној иницијативи познаје је проста или неформална иницијатива. То се види из члана 32

Закона о референдуму и народној иницијативи, према којем предлог треба да буде сачињен тако да се из њега виде правци промена, односно решења о којима надлежни орган треба да се изјасни. Подносиоци општим изразима означавају циљ и смисао одлуке коју желе, на основу којих ће Скупштина сачинити интегрални Предлог одлуке. Према Народној иницијативи (страна 3. иницијативе – оверене), Скупштина АП Војводине треба да одлучи:

            3.1. Да се измени и допуни Одлука о избору посланика у Скупштину АП Војводине ("Сл. лист АПВ", број: 15/92 и 5/9)

            3.2. Да се одрже превремени избори за Скупштину АП Војводине до краја септембра 2003. године, по пропорционалном изборном систему утврђивања и распоређивања мандата посланика.

            3.3. Да на изборе изађу политичке странке посебно, са својим политичким, програмским и персоналним идентитетом и на тим основама задобију поверење грађана.

            3.4. Да Скупштина АП Војводине, до спровођења избора обустави доношење штетних аката који додатно усложавају ситуацију у Војводини и нашој држави, воде у трајне, а непотребне, поделе и кризе са несагледивим последицама.

            Предлагачи народне иницијативе – грађани одлазе корак даље у разради иницијативе и утврђују Предлог Закључка који Скупштина АП Војводине треба да донесе и Предлог одлуке о измени и допуни Одлуке о избору посланика у Скупштину АП Војводине. Ова два акта, документа, по својој правној природи су акцесорни документи у односу на Народну иницијативу, али потпуно јасни и са предлозима јасно дефинисаним, како би се Скупштина АП Војводине о превременим изборима могла изјаснити на целовит начин. Материјално правни садржај свих промена и предлога који су обухваћени Народном иницијативом и другим документима је да дође до превремених избора за Скупштину АП Војводине.

            4. Народна иницијатива у правној теорији, значи овлашћење одређеног дела бирачког тела да покрене поступак за доношење формалног акта. При томе, доносилац акта има обавезу да по предлогу грађана поступи, то јест да покрене поступак доношења предложених аката. Исход одлучивања је питање односа посланика према иницијативи, али се расправа и одлучивање ничим не могу игнорисати. Скупштина мора водити претрес и на крају гласати о предлозима из народне иницијативе. Док референдум значи учешће грађана у усвајању једног акта, народна иницијатива је облик учешћа грађана у предлагању доношења аката само под условом да је прикупљен потребан број потписа. Народна иницијатива је и облик изражавања суверености грађана. Према Уставу Србије "грађани остварују сувереност референдумом, народном иницијативом и преко својих слободно изабраних представника (чл.2 Устава)

            5. Председник Скупштине АП Војводине, сагласно Закону, проверава да ли је Листа потписника народне иницијативе сачињена у складу са одредбама матичног закона и да ли је прикупљен довољан број потписа. Листа садржи све елементе предвиђене Законом и довољан број потписа, те је Скупштина АП Војводине у обавези да одлучује о Народној иницијативи и предложеним одлукама. Скупштина о овим документима мора водити претрес и на крају гласати о предлозима из Народне иницијативе појединачно или у целини. Како се ради о простој и неформалној иницијативи грађани су само општим изразима означили циљ (превремени избори) и смисао (пропорционални систем, избори без коалиција и др.) одлука које желе да се донесу, а Скупштина ће сачинити, у случају прихватања, интегрални текст предлога одговарајућих одлука. Други облик народне иницијативе, који познају нека друга европска законодавства (на пример Италија) је формулисана иницијатива. Тако у Уставу Италије од 1947. године у члану 71 пише: "Народ врши иницијативу, предлагањем закона редигованог у члановима." Председник Скупштине проверава само, а према члану 40 Закона о референдуму и народној иницијативи, да ли је листа потписника народне иницијативе сачињена у складу са одредбама овог Закона и да ли је прикупљен потребан број потписа. Листа је неспорна, те према истом члану Закона надлежни орган (Скупштина АП Војводине) дужна је да о народној иницијативи одлучи. Опште је познато да то значи расправу и одлучивање, а не одбијање стављања на дневни ред.

            На основу изнетог Иницијативни одбор ради остваривања народне иницијативе предлаже да Врховни суд, сагласно Закону о референдуму и народној иницијативи, након свестране расправе, увида у комплетну документацију, а по потреби и одржаног претреса донесе следећу

О Д Л У К У

            1. Утврђује се да је Народна иницијатива за одржавање превремених избора за Скупштину АП Војводине са Предлогом Одлуке о измени и допуни Одлуке о избору посланика у Скупштину АП Војводине у свему утврђена сагласно Закону о референдуму и народној иницијативи.

            2. Утврђује се да је Листа потписника Народне иницијативе у свему састављена сагласно Закону о референдуму и народној иницијативи.

            3. Укида се акт председника Скупштине АП Војводине 01 број: 013–1 од 16.07.2003. године којим констатује да Народна иницијатива и Предлог Одлуке не могу бити разматрани на седници Скупштине.

            4. Уколико Суд сматра да овде предметни акт председника Скупштине АП Војводине 01 број: 013–1 од 16.07.2003. године, из формалноправних разлога не може да буде предмет разматрања и одлучивања Суда, а због своје формалноправне нејасноће, предлажемо алтернативно да Суд донесе акт којим би обавезао Скупштину АП Војводине да предлоге Народне иницијативе стави на дневни ред, ради разматрања и одлучивања, за прву наредну седницу.

            5. Обавезује се Скупштина АП Војводине да о Народној иницијативи за одржавање превремених избора за Скупштину АП Војводине, са Предлогом Одлуке о измени и допуни Одлуке о избору посланика у Скупштину АП Војводине води претрес и након претреса гласа о њиховом усвајању или не усвајању.

            6. Обавезује се Скупштина АП Војводине да о исходу одлучивања обавести Иницијативни одбор и јавност. У случају да Иницијативни одбор сматра да Скупштина није правилно поступила може поднети жалбу Врховном суду. Врховни суд ће одлучити у року 15 дана од дана пријема жалбе.

            7. Ова Одлука је коначна.

      Нови Сад                                                                          ИНИЦИЈАТИВНИ ОДБОР

23.07.2003. године                                                   

                                                                                                _______________________

                                                                                                         Никола Арсенов

                                                                                                _______________________

                                                                                                      Михаило Нешковић

                                                                                                _______________________

                                                                                                       Димитрије Вукојев

                                                                                                _______________________

                                                                                                       Драгомир Љубинац

ПРИЛОГ: 1. Народна иницијатива за одржавање превремених избора за Скупштину
Аутономне покрајине Војводине са Предлогом за доношење Одлуке о
измени и допуни Одлуке о избору посланика у Скупштину Аутономне
покрајине Војводине

2. Обавештење о поднетој Народној иницијативи за одржавање
превремених избора за Скупштину АП Војводине са Предлогом
Одлуке о измени и допуни Одлуке о избору посланика у Скупштину
АП Војводине

3. Акт Иницијативног одбора од 12.02.2003. године, запримљен у
Скупштини АП Војводине 14.02.2003. године

Сайт создан в системе uCoz