НАРОДНА ИНИЦИЈАТИВА

 

Одговор Председника Скупштине АП Војводине

 

Република Србија
Аутономна Покрајна Војводина
СКУПШТИНА АП ВОЈВОДИНЕ
01 Број: 013 – 1
16. 07. 2003. године
НОВИ САД


ИНИЦИЈАТИВНИ ОДБОР РАДИ ОСТВАРИВАЊА НАРОДНЕ ИНИЦИЈАТИВЕ
– ПРЕДСЕДНИК ОДБОРА НИКОЛА АРСЕНОВ –

 

ПРЕДМЕТ: Обавештење о поднетој Народној иницијативи за одржавање превремених избора за Скупштину АП Војводине, са Предлогом одлуке о измени и допуни Одлуке о избору посланика у Скупштину АП Војводине

У мају 2003. године доставили сте Скупштини АП Војводине, сагласно члану 33. Закона о референдуму и народној иницијативи („Сл. гласник РС“, бр. 48/94. и 11/98.), Народну иницијативу за спровођење превремених избора за Скупштину Аутономне Покрајине Војводине са Предлогом одлуке о измени и допуни Одлуке о избору посланика у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине, ради обавештења да се за тај предлог прикупљају потписи. Скупштина АП Војводине, као орган надлежан за доношење одлука, потврдила је 21. маја 2003. године пријем Народне иницијативе и извршена је овера сваке странице текста предлога.

У складу са чланом 39. став 1. већ поменутог Закона, Иницијативни одбор је 19. јуна 2003. године, доставио Листу потписника Народне иницијативе са укупно 12.758 потписа. По Статуту Аутономне Покрајине Војводине (члан 31.) и Пословнику Скупштине Аутономне Покрајине Војводине (члан 123.), право предлагања одлука и општих аката које доноси Скупштина Аутономне Покрајине Војводине, има између осталих и 7.000 бирача. Провером Листе потписника, сагласно члану 39. став 2. Закона о референдуму и Народној иницијативи (напомена: извршена је провера 7.876 потписника, и од тога је утврђено 7.031 исправних, тј. сачињених у складу са Законом, а 845 је било са нетачним подацима), утврђено је да постоји довољан број потписника који се сматрају овлашћеним предлагачем, односно подносиоцем Предлога одлуке.

Према одредбама члана 32. Закона о референдуму и народној иницијативи, предлог за промену или доношење одговарајућег акта који је обухваћен народном иницијативом мора бити сачињен тако да се из њега јасно виде правци промена, односно решења о којима надлежни орган треба да одлучи. Исто то правило утврђено је чланом 124. Пословника Скупштине Аутономне Покрајине Војводине, којим је прописано да овлашћени предлагач предлог одлуке подноси у облику у коме се одлука доноси. Према члану 35. Закона о референдуму и народној иницијативи, листа потписника као битан елемент садржи назначење предлога за који се прикупљају потписи, док је према члану 40. наведеног Закона надлежни орган дужан да одлучи о предлогу за који су прикупљени потписи, када је листа потписника сачињена у складу са законским одредбама.

Предлог одлуке о измени и допуни одлуке о избору посланика у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине, који је саставни део Листе потписника Народне иницијативе, није сачињен тако да се из њега јасно виде правци измена. Наиме, члан 1. Предлога одлуке садржи поред основног решења и алтернативу, што значи да текст није сачињен у облику у коме се одлука доноси. Предлагач одлуке није јасно исказао своју вољу, јер се из поднетог предлога акта са алтернативом: 1) да се избори за Скупштину Аутономне Покрајине Војводине спроведу по већинском принципу, као што је предвиђено садашњом важећом Одлуком, 2) или по пропорционалном систему, што захтева измену важеће Одлуке већег обима или доношење нове одлуке, не види какве се промене Одлуке о избору посланика у ствари предлажу.

Уз констатацију да Листа потписника садржи потписе више од 7.000 грађана, чиме је испуњен услов из члана 39. Закона о референдуму и народној иницијативи, као и из члана 31. Статута АП Војводине и члана 123. Пословника Скупштине АП Војводине, констатујем да Предлог одлуке о измени и допуни Одлуке о избору посланика у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине није јасан јер садржи и алтернативу па се из таквог Предлога не види јасан правац промена које предлагач жели.

Из наведеног разлога нису испуњени услови да Народна иницијатива – Предлог одлуке о измени и допуни Одлуке о избору посланика у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине буде разматрана на седници Скупштине.

Обавештавам Вас да члан 126. Пословника Скупштине АП Војводине у ставу 1. прописује да када предлог одлуке није припремљен у складу са овим Пословником, председник Скупштине тражи од предлагача да предлог одлуке усклади са одредбама овог Пословника уз истовремено указивање у чему се састоји неусклађеност.

Међутим, одредба члана 33. став 4. Закона о референдуму и народној иницијативи, гласи: „Од подношења предлога за који се прикупљају потписи предлог се не може мењати ни допуњавати.“, тако да не постоји могућност исправке или допуне вашег предлога, јер свака исправка представља подношење нове народне иницијативе.

Указујем да по члану 126. став 2. Пословника Скупштине АП Војводине, у случају несагласности са мишљењем председника Скупштине, предлагач може да затражити, у писаном облику, да се Скупштина изјасни да ли је предлог сачињен у складу са Пословником Скупштине.

У Новом Саду, 16. јула 2003.

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ,
Ненад Чанак

 

 

 

Сайт создан в системе uCoz